Top
หลักสูตรรถยนต์ เรียน พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
หลักสูตรรถยนต์ เรียน พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชั่วโมง
สมัครเรียนออนไลน์
ราคา 5,500 บาท

หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม. ราคา 5,500 บาท (เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดา)

รายละเอียดการเรียน จำนวน 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

ภาคปฏิบัติ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • การตรวจเช็ครถประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
 • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 1. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
 • การขับรถเดินหน้าและการหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดรถและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
 • การหยุดรถ และการจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 1. การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เรียน

 1. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
 3. ไม่มีอาการตาบอดสี
 4. ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย

หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) 

หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)

 1. สำเนา PASSPORT หรือบัตรชมพู
 2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERIT ที่ไม่สิ้นอายุ
 3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม