Top
กิจกรรม

รอบสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

กำหนดการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 รุ่นที่ 25 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ติดต่อสมัครเรียนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศการสอบรถยนต์รุ่นที่16/2561

ภาพบรรยายการการอบรมและการสอบภาคทฤษฎีและสอบปฏิบัติรถยนต์รถยนต์รุ่นที่ 16/2561 วันที่ 15 กันยายน 2561

โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสอนขับรถแมกซ์ไดรฟ์นนทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดทำ โครงการขับขี่ปลอดภัย อบรมเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษาและเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น และเพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้า และบุคลากร ในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตัวเองขณะขับขี่ ยานพาหนะ